Business

Rent the Runway เรียกร้องผู้หญิงในสถานที่ทำงานในการเสนอขายหุ้น IPO

Rent the Runway จะเป็นดัชนีการกลับมาทำงานของผู้หญิงหรือไม่? หรือการผสมผสานระหว่างงานไฮบริดและรูปแบบธุรกิจของตัวเองจะทำให้เป็นไปไม่ได้? อ่านเพิ่มเติม…

  • บ้าน
  • ธุรกิจ
  • วิทยาศาสตร์ข้อมูล
  • การตลาดดิจิทัล
  • ตลาดการค้า
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button